Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Jak czytać fakturę z rekompensatą?

Opis Faktury znajdziesz pod linkiem.

Z TBS, Spółdzielniami i Wspólnotami Elektrociepłownia Ciechanów rozlicza się na podstawie faktur wystawianych za zużycie ciepła na dany obiekt podłączony do węzła, gdzie następuje podgrzanie wody.

Wystawiamy więc fakturę wg wskazań licznika ciepła oraz licznika zużytego nośnika ( o ile nastąpiło uzupełnienie instalacji wewnętrznej) zgodnie z cenami w taryfie zatwierdzonej przez URE.

Koszty wynikające z naszej faktury rozlicza na każdy lokal administrator budynku tj. TBS , Spółdzielnia lub Wspólnota wg swojego własnego klucza.

Koszty zakupu o których mowa powyżej są rozliczane w opłatach pobieranych przez odbiorcę (właściciela lub zarządcę budynku) od właścicieli lub najemców lokali znajdujących się w budynku.

Dlatego w  zakresie rozliczeń kosztów ogrzewania wszelkie roszczenia mieszkańcy muszą zgłaszać do przynależnej Spółdzielni Mieszkaniowej lub administratora budynku (TBS).

Spory pomiędzy Spółdzielnią, TBS czy Wspónotą a Elektrociepłownia Ciechanów  rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,

zaś kwestie sporne pomiędzy indywidualnymi odbiorcami w lokalach mieszkalnych a zarządzającym bądź właścicielem tego budynku można kierować do rzeczników konsumentów.

Administratorzy nieruchomości stosują następujące metody rozliczania ciepła w budynkach: 

 
W przypadku ogrzewania:

a)    dla lokali mieszkalnych i użytkowych  podzielnikami kosztów zmiennych mogą być :

  • wskazania ciepłomierzy,
  • wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach  o systemie oceny zgodności,
  • powierzchnię lub kubaturę tych lokali,

b)   dla wspólnych części budynku wielolokalowego:

powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali.

W przypadku przygotowania  ciepłej wody:

a)    dla lokali mieszkalnych i użytkowych  podzielnikami kosztów zmiennych mogą być :

·         wskazania wodomierzy ciepłej wody w lokalach,

·         liczbę osób zamieszkałych stale w lokalu.

b)    Koszty stałe wynikające ze strat cyrkulacji (do końca nie są to straty bo one ogrzewają budynek w zimie i osuszają w lecie)i  z reguły rozliczane są wg: powierzchni lokali.

 

Schemat rozliczeń

FV elektrociepłownia.png
 

Generalnie metodyka i sposób rozliczeń powinien być zapisany w regulaminie administratora ( spółdzielni , TBS , wspólnoty).

Właściciel  lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, w formie wewnętrznego
regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody
użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku, zwanego dalej „regulaminem rozliczeń”; regulamin rozliczeń podaje się do wiadomości właścicielom i użytkownikom lokali w budynku w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania.

 

Więcej o zasadach rozliczania ciepła przez przedsiębiorstwa energetyczne , wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

http://www.ure.gov.pl/pl/sekcja/517,Cieplo.html

Ile kosztuje ciepło?

Cen ciepła i usług przesyłu energii cieplnej nie ustala rynek. Urząd Regulacji Energetyki panuje nad cenami w poszczególnych województwach, zatwierdzając taryfy przedstawiane przez poszczególnych producentów. Pomimo iż bezpośredniego wpływu na te ceny nie mamy, pośrednio możemy decydować o kosztach, jakie ponosimy w związku z ogrzewaniem naszych mieszkań. Wystarczy, że wiedzę o tym jak gospodarować ciepłem zaczniemy wykorzystywać podczas codziennej eksploatacji naszych mieszkań.

Sposoby rozliczania ciepła

Rozliczenie za zużytą energię cieplną zależy praktycznie od daty budowy lub modernizacji budynku, w którym znajduje się nasze mieszkanie. Najlepszym sposobem na kontrolę ilości zużywanego ciepła są ciepłomierze. To dokładne urządzenia, które liczą ilość ciepła dostarczonego do mieszkania. Niestety, z racji uwarunkowań technicznych dotyczących instalacji c.o., mogą być w nie wyposażone tylko mieszkania w stosunkowo nowych budynkach. Mieszkańcy takich domów płacą za rzeczywiście zużytą w swoim mieszkaniu energię cieplną.

W mieszkaniach położonych w starszych blokach można stosować tzw. podzielniki kosztów. Nie są to liczniki tylko urządzenia, które umożliwiają podział kosztów ciepła zużytego przez cały blok (wskazanie głównego licznika ciepła) pomiędzy poszczególne mieszkania (suma podziałek na poszczególnych podzielnikach w danym mieszkaniu). Rozliczenia kosztów dokonują firmy montujące i obsługujące podzielniki.

W mieszkaniach bez liczników i podzielników faktura przysłana administracji spółdzielni, wspólnocie czy zarządowi domów komunalnych przez Elektrociepłownia Ciechanów, oparta o wskazania licznika globalnego, dzielona jest w większości przypadków proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych mieszkań. Opłaty widoczne na rachunku to tzw. kwoty zryczałtowane zależne od powierzchni mieszkania.

Niezależnie od sposobu rozliczania zużytej energii cieplnej, jako użytkownicy mieszkań mamy wpływ na zmniejszenie zużycia ciepła całego budynku, a więc możemy zmniejszyć koszty ogrzewania mieszkań.

Poprawimy tym samym nie tylko stan naszych portfeli, ale również stan środowiska naturalnego. Warto wiedzieć, jak oszczędnie gospodarować energia cieplną.

Mieszkam w bloku i za ciepło płacę zaliczkowo przez cały rok, dlaczego?

Zarządzający lub właściciel budynku wielolokalowego (np. spółdzielnia mieszkaniowa) kupujący ciepło od przedsiębiorstwa energetycznego płaci temu przedsiębiorstwu za dostarczone ciepło zgodnie z taryfą przedsiębiorstwa energetycznego, zatwierdzoną przez Prezesa URE. Taryfa natomiast zobowiązuje do wnoszenia comiesięcznych opłat za ciepło. Z kolei ustalanie wysokości i częstotliwości wnoszenia przez indywidualnych odbiorców w lokalach zaliczkowych opłat za ciepło należy do zarządzającego lub właściciela budynku wielolokalowego (np. zarządu spółdzielni mieszkaniowej). Jednak ostatecznego rozliczenia za ciepło zarządzający lub właściciel budynku wielolokalowego powinien dokonać w oparciu o koszty zakupu ciepła od przedsiębiorstwa energetycznego.

 

Z TBS, Spółdzielniami i Wspólnotami Elektrociepłownia Ciechanów rozlicza się na podstawie faktur wystawianych za zużycie ciepła na dany obiekt podłączony do węzła, gdzie następuje podgrzanie wody.

Wystawiamy więc fakturę wg wskazań licznika ciepła oraz licznika zużytego nośnika ( o ile nastąpiło uzupełnienie instalacji wewnętrznej) zgodnie z cenami w taryfie zatwierdzonej przez URE.

Koszty wynikające z naszej faktury rozlicza na każdy lokal administrator budynku tj. TBS , Spółdzielnia lub Wspólnota wg swojego własnego klucza.

Koszty zakupu o których mowa powyżej są rozliczane w opłatach pobieranych przez odbiorcę (właściciela lub zarządcę budynku) od właścicieli lub najemców lokali znajdujących się w budynku.

Dlatego w  zakresie rozliczeń kosztów ogrzewania wszelkie roszczenia mieszkańcy muszą zgłaszać do przynależnej Spółdzielni Mieszaniowej lub administratora budynku (TBS).

Spory pomiędzy Spółdzielnią, TBS czy Wspónotą a Elektrociepłownia Ciechanów rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,

zaś kwestie sporne pomiędzy indywidualnymi odbiorcami w lokalach mieszkalnych a zarządzającym bądź właścicielem tego budynku można kierować do rzeczników konsumentów.

Według informacji do których udało mi się dotrzeć metody rozliczania ciepła przez administratorów budynków, które mogą być stosowane to:

W przypadku ogrzewania:

a)    dla lokali mieszkalnych i użytkowych  podzielnikami kosztów zmiennych mogą być :

  • wskazania ciepłomierzy,
  • wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach  o systemie oceny zgodności,
  • powierzchnię lub kubaturę tych lokali,

b)   dla wspólnych części budynku wielolokalowego:

powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali.

W przypadku przygotowania  ciepłej wody:

a)    dla lokali mieszkalnych i użytkowych  podzielnikami kosztów zmiennych mogą być :

·         wskazania wodomierzy ciepłej wody w lokalach,

·         liczbę osób zamieszkałych stale w lokalu.

b)    Koszty stałe wynikające ze strat cyrkulacji (do końca nie są to straty bo one ogrzewają budynek w zimie i osuszają w lecie)i  z reguły rozliczane są wg: powierzchni lokali.

 

Schemat rozliczeń

 

FAKTURA

Elektrociepłownia Ciechanów

Indywidualne koszty  ogrzewania

Koszty ogrzewania nieruchomości

Koszty ciepłej wody

Indywidualne koszty  ciepłej wody

 

 


Generalnie metodyka i sposób rozliczeń powinien być zapisany w regulaminie administratora ( spółdzielni , TBS , wspólnoty).

Właściciel  lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, w formie wewnętrznego
regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody
użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku, zwanego dalej „regulaminem rozliczeń”; regulamin rozliczeń podaje się do wiadomości właścicielom i użytkownikom lokali w budynku w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania.