Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Kto i kiedy decyduje o terminie włączenia ogrzewania?
Decyzję o terminie rozpoczęcia dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania do swoich obiektów podejmuje odbiorca posiadający umowę dostarczania ciepła tj. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, właściciel obiektu lub wskazany przez niego zarządca bądź administrator.
PEC jako dostawca ciepła nie decyduje o terminie włączenia ogrzewania. Nie decydują o tym również organy państwowe (kiedyś decydowali Wojewodowie), ani żadne inne względy np. pogodowe.

Co może zrobić mieszkaniec lub użytkownik, kiedy jest mu zimno w mieszkaniu?

Mieszkańcy i użytkownicy lokali w zasobach spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych mogą starać się o włączenie ciepła zgłaszając tę potrzebę do swoich zarządców lub administratorów. Służby eksploatacyjne PEC pozostają w ciągłej gotowości, aby dokonać włączenia ogrzewania w obiektach, gdzie użytkownicy zgłaszają taką potrzebę. Nie ma sezonowości dostawy – ciepło na cele centralnego ogrzewania może być dostarczane do budynków przez 12 miesięcy w roku, jeśli życzy sobie tego nasz odbiorca.

Węzły cieplne wyposażone są w automatykę pogodową, która dostosowuje dostawę ciepła do aktualnych warunków pogodowych. Nie ma więc problemu z przegrzewaniem mieszkań.


Zasady rozpoczęcia dostarczania ciepła
Włączenie ogrzewania przez PEC następuje na wniosek odbiorcy posiadającego aktualną umowę dostarczania ciepła lub reprezentującego go zarządcy bądź administratora.
Zasady działań związanych z włączeniem ogrzewania dla odbiorców zasilanych z sieci cieplnej PEC zawarte są w umowie dostarczania ciepła. Zgodnie z tymi zasadami PEC dokonuje rozpoczęcia dostarczania ciepła w następującym trybie:
-    na wniosek złożony w dniu roboczym włączenie następuje nie później niż w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku przez odbiorcę

-  na wniosek złożony w dniu wolnym od pracy włączenie następuje w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

W Twoim budynku nastąpi przerwa w dostawie ciepła. Co wtedy powinieneś zrobić?

Po pierwsze, skontaktować się z administratorem Twojego budynku. Powinien Cię poinformować, gdzie nastąpiła awaria i jaki jest przewidywany termin jej usunięcia. Generalnie rzecz biorąc, jeśli awaria dotyczy instalacji wewnętrznej budynku odpowiedzialny za jej usunięcie jest administrator. To on przy pomocy własnych służb lub zlecając to firmie zewnętrznej powinien zająć się jej naprawieniem. Istnieje także możliwość podpisania umowy z PEC Ciechanów na administrowanie instalacją wewnętrzną.

Jeśli awaria nastąpi poza budynkiem, zadaniem administratora jest skontaktowanie się z Pogotowiem Ciepłowniczym.

Jestem mieszkańcem spółdzielni mieszkaniowej , gdzie mam kierować swoje roszczenia dotyczące ciepła?

Odbiorca ciepła w lokalu wielorodzinnym może zgłaszać usterki techniczne do konserwatora instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. W zakresie rozliczeń kosztów ogrzewania wszelkie roszczenia należy zgłaszać do przynależnej Spółdzielni Mieszkaniowej lub administratora budynku. Spory pomiędzy Spółdzielnią a przedsiębiorstwami energetycznymi rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zaś kwestie sporne pomiędzy indywidualnymi odbiorcami w lokalach mieszkalnych a zarządzającym bądź właścicielem tego budynku można kierować do rzeczników konsumentów. Koszty zakupu o których mowa powyżej są rozliczane w opłatach pobieranych przez odbiorcę (właściciela lub zarządcę budynku) od właścicieli lub najemców lokali znajdujących się w budynku.