Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Ciepło Systemowe w Ciechanowie

Początek scentralizowanego systemu ciepłowniczego w Ciechanowie przypada na rok1982 – przejęcie na majątek przedsiębiorstwa (przedtem wojewódzkiego) ciepłowni przemysłowej (wyburzonej w rok 1997) wraz infrastrukturą sieciową w dzielnicy przemysłowo-składowej. W latach 1994–1997 system ciepłowniczy poddano modernizacji, a głównym celem była rozbudowa systemu przesyłowego – sieci ciepłowniczych oraz budowa nowoczesnych węzłów cieplnych w miejsce kotłowni lokalnych opalanych najczęściej węglem kamiennym grubym. Przedsięwzięcie to łącznie z rozwojem w latach następnych umożliwiło likwidację 57 kotłowni.

Struktura zaopatrzenia w ciepło miasta Ciechanów 2011 r.*

oferta wykres 1oferta wykres 2

*Źródło Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Ciechanów.

Działania te stworzyły warunki dostępu do ciepła sieciowego (ciepła z systemu ciepłowniczego) nazywanego współcześnie Ciepłem Systemowym (CS).Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o. dobrowolną umowę przystąpienia do Programu Ciepła Systemowego zawarło 8 września 2009r., a jako uczestnik Programu ma obowiązek dochować standardów określonych w Karcie Standardów Uczestnika Programu w trzech obszarach: obsługa klienta, marketing i komunikacja, standardy techniczne. Ustanowione i stosowane przez PEC w Ciechanowie sp. z o.o. standardy jakościowe obsługi odbiorców ciepła są tożsame z Kartą Standardów ustaloną dla CS.