Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o., zwana dalej EC Ciechanów jest podmiotem branży przemysłu energetycznego, który w ramach posiadanych koncesji, wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu ciepłem, a także w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

Kluczowymi instalacjami, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, co jest rozumiane jako zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii cieplnej dla miasta Ciechanów jest Elektrociepłownia biomasowa, Centralna Ciepłownia oraz instalacje kogeneracji gazowej o łącznej mocy nominalnej (w paliwie) 96,12 MW.

DECYZJE

Funkcjonowanie EC Ciechanów na lokalnym rynku ciepła wiąże się z respektowaniem postanowień uzyskanych decyzji administracyjnych, wydanych na podstawie aktualnych przepisów prawa unijnego
i krajowego, a należą do nich w szczególności:

  • Decyzja Starosty Ciechanowskiego - pozwolenie zintegrowane,
  • Decyzja Starosty Ciechanowskiego - pozwolenie wodnoprawne
  • Decyzja Starosty Ciechanowskiego - zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych.

EMISJE DO POWIETRZA

Eksploatacja instalacji energetycznego spalania paliw - Elektrociepłowni biomasowej, która jako nośnik energii pierwotnej wykorzystuje zrębkę drzewną oraz Centralnej Ciepłowni - miał węgla kamiennego, powoduje wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu, których roczna emisja kształtuje się zdecydowanie poniżej wartości dopuszczalnych określonych w obowiązującej decyzji.

Emisja zanieczyszczeń na jednostkę produkcji w latach 2021-2023.

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. jako dostawca ciepła systemowego przyczynia się również do ograniczenia tzw. niskiej emisji, a tym samym do ograniczenia stężenia pyłu PM10 i PM2,5 na terenie miasta Ciechanowa.

 

Certyfikat Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG wydany przez SGS dla Elektrociepłownia Ciechanów

Skuteczność konsekwentnie prowadzonej przez Elektrociepłownię Ciechanów Sp. z o.o. Polityki Odpowiedzialności Zakupowej KZR w celu promowania, wykorzystania i wprowadzania do obrotu w naszej Spółce legalnej i zrównoważonej biomasy potwierdzana została po raz kolejny corocznie aktualizowanym certyfikatem Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju wydanym przez SGS, zwanego „Systemem KZR”. Certyfikat wymaga pozytywnego przejścia audytu wykonanego przez Instytut Nafty i Gazu–Państwowy Instytut Badawczy.
Certyfikacja ma na celu potwierdzanie, że pozyskiwana biomasa na cele energetyczne spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 29 ust. 3÷5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dn. 11.12.2018 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II).
Certyfikacja stanowi potwierdzenie, ze biomasa wykorzystywana w Ciechanowie do produkcji ciepła i energii elektrycznej ”na mocy przepisów prawa krajowego, przepisów lokalnych i/lub systemów zarządzania wdrożonych na obszarze pozyskania, pozyskiwana jest legalnie, przy zapewnieniu regeneracji i zachowania zdolności produkcyjnej lasu oraz ochrony wartości przyrodniczych i gleb”.
Co to oznacza ?
Certyfikacja potwierdza , że w procesie wytwarzania energii Ciechanowie wykorzystywane są jako paliwo odpady zrębki zgodnie z definicją biomasy.
Ponieważ bilansowo emisja dwutlenku węgla z procesu spalania biomasy do atmosfery wynosi tyle , ile rośliny pobierają w procesie fotosyntezy, biomasa zaliczona jest do źródeł OZE.
Przedmiotem certyfikacji jest cały łańcuch produkcji paliw z biomasy od etapu pozyskania surowca do etapu ostatecznego wykorzystania z uwzględnieniem wszystkich powiązań w łańcuchu dostaw.
System KZR INiG daje podmiotom gospodarczym działającym w łańcuchu dostaw certyfikowanych paliw możliwość wykazania, że spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR), zgodnie z wymaganiami RED II.
Każda partia dostarczanego nam paliwa w postaci biomasy musi posiadać POS (poświadczenie o równoważności patrz dokument system KZR INiG/7), aby można było uznać ją jako spełniającą kryteria zrównoważonego rozwoju i zeroemisyjną.

 

\