Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

logopl.jpg

W dniu 23.12.2019 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji”  w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej
w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Projekt swym zakresem obejmuję realizację 3 zadań, tj.  budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa) opartego o kocioł parowy o mocy około
13 MW i turbinę parową o mocy 1,1 MWe oraz budowę dwóch instalacji wysokosprawnej kogeneracji, zasilanych gazem ziemnym wysokometanowym o mocy elektrycznej 0,999 MW i 1,998 MW.

Celem projektu jest osiągnięcie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii cieplnej
i elektrycznej w kogeneracji, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie niezależności energetycznej Spółki oraz zwiększenie przychodów Spółki dzięki sprzedaży do OSD wyprodukowanej energii elektrycznej.

W wyniku realizacji inwestycji Spółka osiągnie wymierny efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 117.687 GJ/rok oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 41.690 MgCO2/rok.

Całkowity koszt inwestycji to 62.292.031,44 zł, w tym dotacja 20.249.559,77 zł