Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

Źródła wytwarzania ciepła :

- ciepłownia centralna (instalacja do energetycznego spalania paliwa konwencjonalnego), eksploatowana od roku 1987, która wyposażona jest w stacjonarne kotły przemysłowe o łączonej zainstalowanej mocy cieplnej 71,1 MW

- elektrociepłownia biomasowa o mocy cieplnej 9,5 MW, w której ciepło pochodzi ze spalania biomasy w kotle parowym zasilającym jednocześnie turbinę parową

- kogeneracje gazowe rozproszone o łączonej mocy cieplnej 3,542 MW

Począwszy od 2018r produkujemy również  energię elektryczną:

- za pomocą agregatów kogeneracyjnych rozporoszonych w zabudowie kontenerowej  opartych na silnikach gazowy o łącznej moc elektrycznej  2,997MW .

- za pomocą turbiny parowej o łącznej moc elektrycznej  1,1MW .

 

 Mapa sieci ciepłowniczej z zaznaczonymi źródłami ciepła

 

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii dla sieci ciepłowniczej w Ciechanowie za 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego za rok 2023 wynosi:

Wpc = 0,81

Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii”

Jednocześnie informujemy  że:

  1. Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł tj. elektrociepłowni biomasowej na zrębkę drzewną dostarczoną do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku 2023 wynosi:

 17%

  1. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn.zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] w roku 2023 wynosi:

498699,55 GJ

 

Szczegółowe informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego systemu ciepłowniczego są zawarte w sprawozdaniu.

 

Przesył i dystrybucja

Inteligentny system nadzoru nad siecią ciepłowniczą „smart metering”.

 

schemat systemu OCSpop

 

 

 

 


 

Wytworzone ciepło przesyłane jest siecią ciepłowniczą o długości 61,01 km, w tym wg rodzaju i struktury na dzień 31 grudnia 2022 r.:

 

1)  Sieć parowa[2]  

                     2,023km

          3,32 %

2)  Sieć wodna

                    58,986km

          96,68 %

z tego przypada na:

   

a) sieć ciepłowniczą wysokoparametrową

                    45,455km

          77,06 %

w tym:

   

-nadziemna

                      3,258km

         7,17 %

-kanałowa

                    11,957km

         26,30 %

-preizolowana

                    30,240km

         66,53 %

b) sieć ciepłowniczą niskoparametrową

                    13,531km

         22,94 %

w tym:

   

-kanałowa

                      6,008km

         44,40 %

-preizolowana

                      7,523km

         55,60 %

    

Układ sieci ciepłowniczej jest promieniowy - schemat.

Temperatura oraz natężenie przepływu nośnika ciepła - wody gorącej - odpowiada parametrom określonym w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych Tz/Tp - 115/60 °C[2]  Sieć parowa na odcinku o długości 1 333 m wykorzystywana jest zastępczo, jako sieć wodna wysokoparametrowa. Odbiorca pary jest właścicielem przyłącza od węzła cieplnego do ciepłowni centralnej.