Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Miasto Ciechanów i Elektrociepłownia Ciechanów (wcześniej PEC) utworzyły klaster energii.

logoKC.jpg

1.Informacje ogólne o ciechanowskim klastrze energii

Miasto i Elektrociepłownia Ciechanów (wcześniej PEC) zawarły porozumienie w celu efektywnego wytwarzania, magazynowania, równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i paliw lub obrotu nimi. Jego celem jest również umożliwienie inwestowania w nowe technologie i rozwój. Współpraca jest konsekwencją rozwoju sektora energetycznego w Ciechanowie.

Chodzi o stworzenie lokalnego modelu samowystarczalności energetycznej. Klaster powołano m.in. w związku z niestabilnością cen energii w Polsce, które sprzedają rządowi monopoliści. Od września 2023 r. energię elektryczną w Ciechanowie produkuje Elektrociepłownia powstała z przekształcenia i poszerzenia działalności przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Obecnie to jeden z niewielu tego typu podmiotów w kraju, którego jedynym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego. Klaster jest otwarty dla  wytwórców OZE, którzy mogą aplikować do członkostwa w organizacji. Jednym z celów jego powstania jest też dywersyfikacja w energetyce Ciechanowa, wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energii i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

2.Lokalizacja klastra

Klaster zlokalizowany jest na północnym Mazowszu i obejmuje aktualnie gminę miejską Ciechanów, a docelowo może objąć podmioty działające na terenie powiatu ciechanowskiego.

Podmiotem reprezentującym klaster jest Prezydent Miasta Ciechanów.

Koordynatorem klastra jest Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.  posiadająca koncesję na  wytwarzanie energii elektrycznej oraz koncesję na wytwarzanie, dystrybucję i przesył oraz obrót ciepłem. Klaster funkcjonuje od 28.08.2023r w obrocie prawnym na podstawie porozumienia w formie umowy cywilno- prawnej, zawartego pomiędzy podmiotem reprezentującym, członkami klastra i koordynatorem oraz aneksów nr1 i nr2 . Klaster konstytuuje się z chwilą podpisania porozumienia i przyjęcia regulaminu oraz wybór organów klastra. Klaster będzie kontynuował swoją działalność na podstawie wpisu do rejestru klastrów.

Klaster będzie rejestrowany od stycznia 2024 r. w rejestrze klastrów Urzędu Regulacji Energetyki, następnie u Operatora Systemu Dystrybucyjnego, dzięki czemu miasto i Elektrociepłownia uzyskają rabaty na dystrybucję energii elektrycznej

3.Obszar i zakres funkcjonowania klastra energii

Klaster swym działaniem obejmuje obiekty posiadające punkty poboru energii elektrycznej (PPE), punkty poboru ciepła (PPC) oraz źródła wytwarzania energii elektrycznej i ciepła zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Docelowo możliwe jest poszerzenie obszaru działalności do terenów położonych w granicach powiatu ciechanowskiego.

Zakres działalności klastra energii koncentruje się na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz wykorzystaniu ciepła odpadowego na potrzeby członków klastra, bilansowaniu potrzeb i potencjału wytwórczego energii elektrycznej oraz ciepła oraz budowie nowych jednostek wytwórczych OZE w formie źródeł rozproszonych dla zapewnienia pełnej, lokalnej samowystarczalności energetycznej z priorytetem wykorzystania zasobów lokalnych. Wykorzystanie lokalnego potencjału zasobów energetycznych pozwoli na zapewnienie ograniczenia niskiej emisji i ochronę środowiska naturalnego w miejscach ich zamieszkania oraz tańszą energię poprzez racjonalizację jej produkcji i konsumpcji w oparciu o lokalne zasoby.

4.   Informacja o systemie elektroenergetycznym

Dystrybucję energii elektrycznej na terenie miasta, w tym obszarze klastra, realizuje OSD Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku. Zasilanie z krajowego systemu elektroenergetycznego odbywa się za pomocą linii napowietrznych wysokiego napięcia 110 kV. Za ich pośrednictwem energia elektryczna dostarczana jest do 3 Głównych Punktów Zasilających. Na sieć elektroenergetyczną w Ciechanowie składają się:

  • linie zasilająco - rozdzielcze średniego napięcia 15 kV, w tym 99,9 km linii kablowych i 73,5 km linii napowietrznych,
  • stacje transformatorowe 15/0,4 kV; w tym 110 sztuk wewnętrznych i 63 sztuki słupowe, linie niskiego napięcia 0,4 kV, w tym 234,6km linii kablowych i 149,8 km linii napowietrznych,
  • przyłącza elektroenergetyczne - kablowe o łącznej długości 10,1km i napowietrzne o łącznej długości 47,7 km.

Obecny stan sieci energetycznej na terenie miasta jest dobry. Istniejące urządzenia zaspokajają potrzeby odbiorców w zakresie wykorzystywanych mocy i parametrów napięcia.

Aktualne wykorzystanie transformatorów i linii niskiego napięcia zapewnia możliwość naturalnego wzrostu mocy przez istniejących odbiorców. Sieć średniego napięcia wykorzystywana jest w stopniu umożliwiającym jej dalszą rozbudowę i podłączanie nowych stacji transformatorowych, w tym źródeł OZE. W przypadku pojawienia się odbiorców zgłaszających zapotrzebowanie na moc rzędu kilku MW, wystąpi konieczność rozbudowy istniejących GPZ lub budowy nowych. Dla odbiorców wymagających zwiększonej pewności zasilania niezbędna jest rozbudowa linii SN w celu zasilania drugostronnego.

Koordynator klastra Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. posiada podpisaną z OSD umowę GUD, na podstawie której w ramach sprzedaży bilansuje potrzeby własne na energię elektryczną ze wszystkich źródeł własnych na swoje PPE niezależnie od ich lokalizacji,  a nadmiar niezbilansowanej wytworzonej energii elektrycznej oddaje do sieci i może sprzedać wybranej spółce obrotu. Usługi bilansowania energii elektrycznej na rzecz Elektrociepłowni  Ciechanów Sp. z o.o. świadczy wybrany podmiot mający stosowne uprawnienia i kompetencje TRADEA SA. należąca do grupy UNIMOT SA.

Punkty poboru energii elektrycznej (PPE) włączone przez członków do klastra podłączone są do systemu elektroenergetycznego na terenie miasta.

Rysunek 1 pokazuje aktualny obszar funkcjonowania klastra. Docelowo klaster nie może przekroczyć granic Powiatu Ciechanowskiego (rys. 2)

12342515.png

Rysunek  1 Mapa klastra – obszar miasta Ciechanów

1435134521345.png

Rysunek  2 Lokalizacja miasta Ciechanów na mapie Polski oraz mapa potencjalnego obszaru klastra  - powiat ciechanowski


 

5.Informacja o systemie ciepłowniczym

Ciepło członkom klastra jest dostarczane poprzez sieć ciepłowniczą posiadającą od 2023r. status efektywnej sieci ciepłowniczej należącą do Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o. , której właścicielem ze 100 % udziałów jest gmina miejska Ciechanów. Spółka ma status spółki komunalnej realizującej zadania gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło i energię.

Elektrociepłownia Ciechanów Spółka z o.o. jest koncesjonowanym wytwórcą ciepła oraz operatorem sieci ciepłowniczej zasilającej w ciepło Miasto Ciechanów. Podstawowym źródłem zasilania w ciepło jest Centralna Ciepłownia zlokalizowana przy ul. Tysiąclecia 18. Źródłem wytwarzania ciepła jest ciepłownia centralna (instalacja do energetycznego spalania paliwa),

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. będąca koordynatorem klastra energii prowadzi:

- działalność w zakresie wytwarzania ciepła w postaci pary i wody,

- działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła i jest operatorem sieci przesyłu i dystrybucji ciepła na terenie miasta Ciechanów,

- działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

Elektrociepłownia posiada następujące koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

Koncesja   na  wytwarzanie  ciepła  –  Decyzja  Prezesa  Urzędu  Regulacji   Energetyki Nr WCC/34/247/U/1/98/MS z dnia 4 września 1998 roku         
Zmiany:
Decyzja Nr WCC/34-ZTO/247/W/OWA/2007/BH z dnia 10 września 2007 r.

Decyzja Nr WCC/34/347/U/1/98/MS z 22 maja 2018 r.

Decyzja Nr WCC/34/347/U/1/98/MS z 14 lutego 2023 r.

Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 r.

Koncesja  na  przesyłanie  i  dystrybucję  ciepła –  Decyzja  Prezesa  Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/34/247/U/1/98/MS z dnia 4 września 1998 roku
Zmiany:

Decyzja Nr PCC/3417/247/4/1/99 z 12 kwietnia 1999r.
Decyzja Nr PCC/34/S/247/U/3/99 z dnia 19 stycznia 2000 r.
Decyzja Nr PCC/34-ZTO/247/W/OWA/2007/BH z dnia 10 września 2007 r.

Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 r. 

Koncesja   na   obrót   ciepłem   –   Decyzja   Prezesa    Urzędu    Regulacji   Energetyki

Nr OCC/348/247/W/OWA/2010/JW z dnia 20 grudnia 2010 roku

Koncesja obowiązuje do 31 grudnia 2025 r.

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej – Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WEE/16719/247/W/OŁO/2018/MGG z dnia 16 lutego 2018 r.
Zmiany:

Decyzja Nr OŁO.4111.72.2019.MGG z dnia 5 grudnia 2019 r. ( zmiana w zakresie mocy elektrycznej)

Decyzja Nr OŁO.4111.497.2021.MWi z dnia 12 września 2022 r. (uruchomienie kogeneracji 0,999 MWe)

Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 r.