Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: „Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej (2 zadania)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Dostawa materiałów preizolowanych na budowę przyłączy ciepłowniczych (3 zadania)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Wykonanie ekspertyzy weryfikującej poprawność wykonania prac remontowych komina żelbetowego H 120m w 2023 r.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją ul.Powstańców Wielkopolskich WolBor 2"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa i legalizacja ciepłomierzy w 2024 - 2 zadania"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej „Wykonawcą”, w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Elektrociepłowni Ciechan
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Remont kanałów spalin za kotłami wodnymi na terenie Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o. o"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-„Modernizacja systemu ciepłowniczego Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o.polegajaca na budowie kotłowni bazującej na produkcji energii ze spalania biomasy"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-„Budowa kotłowni bazującej na energii ze spalania biomasy (OZE) w ramach modernizacji systemu ciepłowniczego Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Dostawa ładowarki teleskopowej
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Ochrona w 2024r
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa 2 szt. węzłów ul. Opinogórska bud. Nr 9 i 10 (ISBUD)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Dostawa węzła ul. Szwanke bud. nr 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na "Dostawę materiałów preizolowanych 3 zadania 2023r"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM na "Dostawy miału węglowego do PEC Ciechanów w 2024 roku w ilości 12.000 Mg. (- 20%)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Transport miału węglowego do Pec Ciechanów w 2024 roku"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją ul. Szwanke bud. nr 1 (Grupa Scotia)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Wykonanie remontu komina żelbetowego H = 120m"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Wykonanie opracowań i analiz dla 3 zadań inwestycyjnych"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM "Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 i 2024"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją ul. 3 Maja 7 (stadion MOSIR)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - „Wykonanie usługi utrzymania terenów zieleni położonych w dzielnicy przemysłowo- składowej w Ciechanowie wzdłuż sieci cieplnej i bocznicy kolejowej w 2023 r.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym- "Wykonanie usługi legalizacji wtórnej ciepłomierzy w 2023 r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowego węzła cieplnego ul. Harcerska"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych 5 zadań w 2023r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - „Obsługa geodezyjna zadań inwestycyjnych realizowanych przez PEC Ciechanów w latach 2023- 2024 r.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - „Obsługa i konserwacja bocznicy kolejowej oraz tworzenie dokumentacji dla UTK PEC Ciechanów w 2023 r.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym – "Budowa sieci ciepłowniczych (Mazowiecka/Mleczarska) – 2 zadania"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją (KRUK) Pwst Wlkp Nr 6 w 2022r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Budowa sieci ciepłowniczej ul Mleczarska I"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Ochrona PEC w 2023r"
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ” pod nazwą: Przebudowa i modernizacja kanałowych niskoparametrowych sieci cieplnych na wysokoparametrowe preizolowane wraz z przyłączami oraz indywidualnymi węzłami cieplnymi
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Transport miału węglowego do PEC Ciechanów Sp. z o.o. w Ciechanowie w 2023r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Wykonanie usługi legalizacji wtórnej ciepłomierzy w 2022r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych na budowę przyłącza ciepłowniczego BAUER PRINT., wg. załączonego schematu montażowego i specyfikacji materiałowych." -
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Wykonanie projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem ostatecznej prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę oraz kosztorysów inwestorskich dla zadania inwestycyjnego pt. „ Modernizacja
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa armatury odcinającej w komorach sieci ciepłowniczej zgodnie ze specyfikacją i zestawieniem materiałów."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych na budowę przyłącza ciepłowniczego BAUER PRINT., wg. załączonego schematu montażowego i specyfikacji materiałowych."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych na budowę przyłączy ciepłowniczych (5 zadań), wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych""
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Wykonanie robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i Zbuduj”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - „Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Przebudowa zewn. inst. odb.-5 zadań"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni biurowych i przemysłowych w PEC Ciechanów w 2022 roku, zgodnie z załączonym wykazem.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie”.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "IV Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją w 2022r"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "III Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją w 2022r"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych w 2022r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją -2szt."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - „Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Usługa ochrony mienia świadczona dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2022r.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Obsługa oraz konserwacja bocznicy kolejowej PEC Ciechanów w 2022 r.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją w 2021r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i 2022.”
Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonych w dwóch lokalizacjach (2)
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Zakup- dostawy paliwa gazowego na potrzeby PEC Ciechanów w 2022r. "
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Transport miału węglowego do PEC Ciechanów Sp. z o.o. w Ciechanowie w 2022r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowego węzła cieplnego z załączoną dokumentacją-Kruk"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych 5 zadań w 2021r.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Zakup i dostawa Kalorymetru izoperbolicznegoz kompletnym wyposażeniem"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Mazowiecka-Tysiąclecia
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Wykonanie usługi legalizacji wtórnej ciepłomierzy w 2021r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Mazowiecka-Tysiąclecia
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE" (BIOMASA)
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych- IV zadania w 2021r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 5 Zadań"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku ul. Armii Krajowej 20 w Ciechanowie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa w 2021r. oleju napędowego do magazynu paliw w siedzibie Spółki"
Otwarcie ofert
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - „Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej „Wykonawcą”, w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Obsługa geodezyjna zadań inwestycyjnych realizowanych przez PEC Ciechanów w latach 2021-2022"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-" Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej „Wykonawcą", w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalac
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE" (BIOMASA)
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym- „Przebudowa sieci cieplnej kanałowej na sieć cieplną preizolowaną i budowa sieci cieplnej preizolowanej na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 84, 95/5, 40/1 położonych w obrębie 50 Szczurzyn - miasta C
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym- "Usługa ochrony mienia świadczona dla PEC Ciechanów w 2021r
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Obsługa oraz konserwacja bocznicy kolejowej Pec Ciechanów w 2021r"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-" Modernizacja instalacji odpylania spalin dla 2 kotłów parowych OR10 040 KP1 LP2 zabudowanych w CC PEC Ciechanów SP. zo. o."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym- "Dezagregacja grupowego węzła cieplnego- 2 Zadania"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE" (biomasa)
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Zakup paliwa gazowego (3 punkty) w 2021 r
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Opracowanie dokumentacji - Zadania A i B
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją 2020r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Inwestor Zastępczy Inżynier Kontraktu
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją-17 Stycznia 49 w 2020r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa pomp obiegowych co. i c.w.u."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Dostawa kondensacyjnego kotła gazowego 70 kW w 2020r.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Zakup energii elektrycznej na rok 2021"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa 8 kompletów elementów automatycznego układu stabilizująco-uzupełniającego węzła cieplnego."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Remont bocznicy kolejowej Pec Ciechanów"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawy miału węglowego w sezonie grzewczym 2020/2021 w ilości 20.400 Mg."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i komory ciepłowniczej związanycli z przebudową sieci ciepłowniczej w ul. Robotniczej w Ciechanowie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Dostawa paliwa (biomasa) w okresie od 2022r. do 2023 rok"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2. (filtry workowe)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2. (elektrofiltr)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Nadzór nad pracami związanymi z organizacją placu budowy realizowanymi w ramach inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Wykonanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowane ( do aukcji URE oraz NFOŚiGW) i projektu budowlanego farmy fotowoltaicznej o mocy nominalnej około 1 MW"