Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Zacznij oszczędzać już dziś. Przyłącz się  MAPA SIECI  Zobacz jakie to proste...

 

1

Wniosek o określenie warunków technicznych

Pobierz oraz wypełnij Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Do wniosku dołącz:

- plan sytuacyjny lub szkic z lokalizacją obiektu,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu przyłączanego do sieci ciepłowniczej oraz nieruchomości, z którą jest związany.

Powyższe dokumenty złoż w sekretariacie PEC-C ul. Tysiąclecia 18 w Ciechanowie.

2

Umowa o przyłączenie

Wraz z Warunkami przyłączenia do sieci ciepłowniczej otrzymujesz projekt Umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia określają dane wyjściowe oraz wymagania techniczne umożliwiające przystąpienie do prac projektowych.

Warunki przyłączenia zazwyczaj odnoszą się do szczegółów związanych z projektowaniem przyłącza cieplnego i węzła cieplnego, a niekiedy również dotyczą rozbudowy odcinka sieci ciepłowniczej

3

Umowa sprzedaży ciepła

Na dostawę ciepła do obiektu Klient zawiera umowę z PEC-C w sposób i terminie określonym w umowie o przyłączenie.

Czynność ta kończy proces przyłączania, po czym pieczę nad odbiorcą ciepła – Klientem – spełnia Dział Dystrybucji Ciepła

 

 

 

Definicje:

przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;

węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;

instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;

obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;

zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

przyłączeniowa moc cieplna - moc cieplna ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie sumy zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu strat mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesnością występowania poboru mocy cieplnej u odbiorców;

 

 

Podstawa prawna
1. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej następuje na podstawie art. 7 ustawy – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (z późniejszymi zmianami).
2. Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej określa Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92).
3. Za przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub instalacji odbiorczej pobierana jest opłata wg stawek określonych w pkt 4.4. „Taryfy dla ciepła”, która opublikowana jest w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a także w zakładce Taryfa dla ciepła.